Life is Strange: Double Exposure được công bố, xác nhận cho Switch

Life is Strange: Double Exposure vừa được tiết lộ và đã có thông tin xác nhận rằng trò chơi sẽ đến với Switch.

Bài đăng Life is Strange: Double Exposure công bố, xác nhận cho Switch xuất hiện đầu tiên trên Nintendo Everything.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *