Việc phát hành vật lý Big Breakaway của Penny đang diễn ra

Penny’s Big Breakaway đang nhận được bản phát hành vật lý, Limited Run Games vừa tiết lộ. Các bản sao sẽ được bán thông qua trang web của công ty vào cuối năm 2024.

Bài viết Sự kiện phát hành vật lý Big Breakaway của Penny sắp diễn ra xuất hiện đầu tiên trên Nintendo Everything.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *